Декларация за поверителност

Декларацията за поверителност съдържа съществена и законово изискваната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от ЕТ „Вики“. Също така, съдържа и правата на клиентите и лицата използващи услугите ни във връзка със защитата на техните лични данни.
Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани чрез уебсайта ни http://obuvam.com относно информирането за промоции, рекламни кампании, поръчки и продажба на стоки. ЕТ „Вики“ обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите, съгласно действащите нормативни разпоредби и закони във връзка с поверителността на личните данни.

Събиране и обработка на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име/име на фирма, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт, ЕИК номер, адрес и информация относно достъпа Ви до нашият уебсайт.

Вие можете да разглеждате достъпната информация и публична част от съдържанието на нашият уебсайт без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато събираме лични данни, те са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация, продукт или услуга. Ние ще Ви уведомим предварително за тази необходимост. Съгласието Ви за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни.

Възможно е на някоя от страниците на уебсайта ни да поискаме да предоставите свои данни, за да Ви предоставим поискана от Вас услуга или продукт или в случаите, когато желаете да се свържете с нас. Когато се регистрирате за ползването на наши продукти или известия, ние ще поискаме да ни предоставите Ваша лична информация като данни за контакт (имена, адрес, вкл. електронен такъв, телефон) или друга информация, необходима за издаване на фактура във връзка с извършено от Вас плащане. ЕТ „Вики“ не събира финансова информация за банкови карти, в случаите, когато заплащате за продукт или услуга онлайн на нашия уебсайт. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но в такъв случай, ние може да не сме в състояние да Ви предоставим поискания продукт или услуга. В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за приемане на личните данни, ЕТ „Вики“ може да използва предоставената информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоции и рекламни съобщения като го отбележите или се свържете с нас по удобен за Вас начин. Данните за контакт на ЕТ „Вики“  са посочени на видно място на нашия уебсайт и най-отдолу на тази страница. Също така, всеки промоционален или рекламен имейл, изпратен от нас, съдържа линк за отписване, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на промоционални и рекламни съобщения, ЕТ „Вики“ се задължава да изтрие данните Ви за контакт от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоции и рекламни съобщения, не по-късно от 2 работни дни от получаване на Вашия отказ.

Когато използвате нашите продукти и/или посещавате нашият уебсайт, ЕТ „Вики“ може да събира информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили. В тези случаи ние можем да събираме информация за Вашия уникален интернет протокол, вида на браузъра или операционната система, датата и времето на Вашето посещение, заявки за търсения и др. подобни. Целта на събирането на такава информация е подобряване и персонализиране на предоставяните продукти. Част от тази информация се събира чрез т.нар. „бисквитки“. За да се запознаете по-подробно с това как използваме бисквитките, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки. ЕТ „Вики“ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите продукти и услуги. Спрямо личните данни, които Вие въвеждате, обработвате и съхранявате, използвайки нашите онлайн услуги и продукти, ЕТ „Вики“ действа в качеството си на обработващ лични данни.

Cookies/Бисквитки

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies/ бисквитки, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители и да улесним престоя Ви в нашия сайт, за да можем да правим подобрения и корекции. Бисквитките не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за Вашия компютър. Те са алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на компютъра Ви, което помага на нашите сървъри да го разпознаят при повторно посещение на нашия сайт. По този начин ще имаме възможност да Ви навигираме по-лесно за максимално ползотворно посещение. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови cookies/ бисквитки или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате нова cookie/ бисквитка.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Ние използваме предоставените от Вас лични данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено, ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено. Такива са случаите на отговори на Ваши запитвания, предоставяне на специална информация и оферти, извършване на допълнителни уведомления или услуги като изпращане на електронни брошури и поръчки за закупуване на продукти. Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. В случай, че направите поръчка за закупуване на продукт/и, ние предаваме Вашите лични данни на търговски партньори и/или куриери, участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Във всички останали случаи, ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Изменение и изтриване на лични данни

Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от Вашите лични данни съхраняваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас, за да изтрием или коригираме Вашите лични данни.

Сигурност на данните

ЕТ „Вики“ използва съответните технически и организационни средства, за да защити Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни засигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

Срок за съхранение на лични данни 

ЕТ „Вики“ не съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. За определяне на подходящия период за съхранение, взимаме под внимание количеството и естеството на личните данни и целите, за които ги обработваме. ЕТ „Вики“ се съобразява и със законовите изисквания за съхранение на определени категории данни в съответствие с изпълнението на задълженията ни, произтичащи от нормативен акт или конкретен договор. При отпадане на необходимостта от съхраненяване, ЕТ „Вики“ изтрива и/или унищожава по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. ЕТ „Вики“ не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

Права на потребителя

При съгласие за обработка на лични данни, клиентът се информира и за следното:

Информиран/а съм, че имам право:

 1. На достъп до личните ми данни, съхранявани, както от Администратора, така и от трети страни – администратори на лични данни;
 2. Да поискам коригиране, промяна и актуализиране на тези данни;
 3. Да поискам ограничаване на обработването им,
 4. Да поискам от Администратора да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
 5. Да възразя срещу обработването на личните ми данни (единствено в определените от законодателството случаи).

Информиран/а съм, че имам право на преносимост, което ми позволява да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от страна на Администратора, включително имам право да поискам от Администратора да извърши пряко прехвърляне на данните, свързани с мен, на другия посочен от мен администратор, ако това е технически възможно. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София, ул. „Момин кладенец“ 7. Информиран/а съм, че на същия адрес мога да получа информация и за администраторите на лични данни, на които са разкрити свързани с мен лични данни. Информиран/а съм, че правата по тази точка мога да упражня чрез подаване на писмено заявление на посочения адрес , както и по електронна поща, при положение, че писмото ми е подписано с Електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Информиран/а съм, че за реализиране на изброените по-горе права имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случаите на възникване на спор между мен и Администратора относно законосъобразността на обработването на данните ми.

Защита на личната неприкосновеност на деца

ЕТ „Вики“ не събира, не обработва и не съхранява лична информация за лица под 14-годишна възраст.

Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност

ЕТ „Вики“ може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение.

Информация относно администратора на лични

 • Име: ЕТ „Вики“
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Момин кладенец“ № 7
 • E-mail: sales@obuvam.com
 • Телефон за контакт: +359 89 931 9999

 

Информация относно надзорния орган

 • Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
 • Телефон за контакт: +359 2 915 3 518
 • E-mail: kzld@government.bg
 • Уеб сайт: bg